Website Banner
    การให้บริการ
        ทางเราแบ่งการให้บริการได้เป็น 2 ส่วนใหญ่คือ
    1.บริการรับ-ส่งเอกสาร ด่วน (โดยรถจักรยานยนต์) ราคาเริ่มต้นที่  100  บาท
    2.บริการรับ-ส่งสินค้า ด่วน รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และขนส่งทั่วไป (โดยรถกระบะ) 

                                                                  

   
   บริการรับ - ส่งเอกสาร ด่วน

             การบริการในด้านการรับ - ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ของเรา เน้นในการการบริการที่รวดเร็ว และทันทุกความต้องการของลูกค้า เพราะเรารู้ว่า เอกสารข้อมูลมีความสำคัญมากเพียงใดกับลูกค้า ทางเราได้จัด พนักงานกว่า 50 คน กระจายอยู่ทั่ว ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
      
             ท่านสามารถเรียกใช้เรา ได้โดยเรียกผ่านทางศูนย์สั่งการตามเวลาที่กำหนด และศูนย์สั่งการ จะประสานกับ พนักงานให้บริการ ที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด  และให้พนักงาน  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร หรือพัสดุนั้น โดยเอกสาร หรือพัสดุ จะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดีและปลอดภัยมากที่สุด ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารและพัสดุถึงมือผู้รับตามเวลาที่ต้องการอย่างแน่นอน


                                                
                                                            แบบที่ 1 บริการรับ - ส่งเอกสารด่วน (โดยรถจักรยานยนต์)


       รับประกันความเสียหาย
              รับผิดชอบตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน).-


    

แบบที่ 2 บริการรับ - ส่งสินค้า ด่วน รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และขนส่งทั่วไป (โดยรถกระบะ)
    
        รับประกันความเสียหาย
               
รับส่งโดยรถกระบะรับผิดชอบตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน).-
Current Pageid = 3